101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 1 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 2 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 3 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 4 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 5 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 6 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 7 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 8 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 9 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 10 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 11 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 12 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 13 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 14 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 15 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 16 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 17 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 18 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 19 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 20 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 21 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 22 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 23 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 24 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 25 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 26 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 27 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 28 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 29 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 30 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 31 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 32 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 33 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 34 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 35 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 36 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 37 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 38 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 39 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 40 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 41 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 42 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 43 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 44 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 45 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 46 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 47 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 48 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 49 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 50 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 51 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 52 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 53 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 54 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 55 of 56.
101 26th Ave, Santa Cruz, CA. Photo 56 of 56.

101 26th Ave

Santa Cruz, CA
For Sale: $5,300,000
3 Beds, 2 Baths
1,454 sq ft
101 26th Ave
1/56
1